spacer  
spacer search


 
spacer
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์และค่านิยม
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด
แหล่งท่องเที่ยว
ขั้นเงินเดือน
ประกาศ/คำสั่ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาโทรศัพท์
สาระน่ารู้
แผนที่แสดงสถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวทางการปฏิบัติด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชน
ประชาสัมพันธ์
User Menu
ผู้ดูแลระบบ
 
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล์
ดัชนี บทความ
ประวัติความเป็นมา
หน้า 2

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม       

 

จังหวัดนครปฐม  เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ  จากประวัติเมืองนครปฐมตั้งอยู่ริมทะเลเป็นเมืองเก่าแก่มีความเจริญรุ่งเรืองมา นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีของสมัยทวาราวดี

Image


            ในยุคนั้น   นครปฐมเป็นแหล่งเผยแผ่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย นครปฐมเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง  ผู้คนจึงอพยพไปตั้งหลักแห่งอยู่ริมน้ำและสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ "นครชัยศรี" หรือ"ศรีวิชัย" นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างเป็นเวลานานหลายร้อยปี  จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ยังทรงผนวชอยู่ ได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ไหนเทียบเท่า ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงครองราชย์ จึงโปรดฯให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น

Image


            ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มก่อสร้างถนนรถไฟไปยังเมืองนครปฐม แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์ เหมือนเช่นเคยสมัยโบราณ
            ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและโปรดให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย  รวมถึงสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา และได้โปรดฯให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง "นครชัยศรี" เป็น "นครปฐม" สืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

Image

ที่ตั้งและอาณาเขต นครปฐม

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา  เส้นแวงที่ 100 องศา 4  ลิปดา  28  ฟิลิปดา  มีพื้นที่ 2,168  ตร.กม. หรือประมาณ 1.4  ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของประเทศ มีพื้นที่เป็นอันดับ 62  ของประเทศ   จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางเขตปริมณฑลด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เพียง  56  กม. เท่านั้น   เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา มีลักษณะของดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เพราะมีแม่น้ำท่าจีนหรือมีชื่อเรียกอีก แม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำสุพรรณ ไหลผ่าน 

อาณาเขต  นครปฐมมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม  อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของจังหวัดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงดังนี้
            ทิศเหนือ   ติดต่อ  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
            ทิศใต้    ติดต่อ  อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
            ทิศตะวันออก    ติดต่อ  อำเภอไทรน้อย อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            ทิศตะวันตก    ติดต่อ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอท่ามะกา  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


Image

การปกครอง
            จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล  924 หมูบ้าน  มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง
-ระยะห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม ไปยัง อำเภอใกล้เคียง
            อำเภอนครชัยศรี       14        กม.       
            อำเภอพุทธมณฑล    20        กม.
            อำเภอสามพราน      21        กม.       
            อำเภอกำแพงแสน     26        กม.
            อำเภอดอนตูม         31        กม.       
            อำเภอบางเลน         46        กม.
-ระยะห่างจากนครปฐม ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
            จังหวัดนนทบุรี        65        กม.       
            จังหวัดสมุทรสาคร    48        กม.
            จังหวัดราชบุรี         43        กม.       
            จังหวัดกาญจนบุรี     112      กม.
            จังหวัดสุพรรณบุรี     160      กม.   

ประชากร    สำรวจเมื่อ  2551 
            ประชากรทั้งสิ้น 849,416 คน (เป็นชาย 408,621 คน   คิดเป็นร้อยละ 48.41 เป็นหญิง 440,795คน  คิดเป็นร้อยละ 51.60  ของประชากรทั้งหมด)  ครัวเรือน 310,396 ครัวเรือน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม มีจำนวน 163,410  คน  รองลงมาคือ อำเภอสามพราน และอำเภอกำแพงแสน ตามลำดับ  อำเภอที่มีประชากรน้อยคือ อำเภอพุทธมณฑล มีประชากร 14,684 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้งหมด  spacer

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
web hosting Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
  spacer